سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 سنجـاقِ سـرم... 93/8/30

سنجـاقِ سـرم اَز عشـق

چیـزی نمـی فهمـد،

فَقـط همیـن را میـدانـد

چگـونـه

وقتـی تـو مـی آیـی

زیبـاتـرم کنـد...!

سنجاق سر


بـالا - موضوع: عشق

🍦 تـو خیـالَمـی... 93/4/23

تـو خیـالَمـی وَقتـی

هـَرکسـی بـا عشقـِش

اَز کنـارم رَد میشـه...!

خیالِ عاشقانه


بـالا - موضوع: عشق

🍦 مَجنـون و لیـلا... 93/4/13

میـدونسـت کـه تشنـه محبتـَم

قِصـه مَجنـون

و

لیـلا رو میگفـت...

قلب


بـالا - موضوع: عشق

🍦 لــام تا کـام....دال تــا میــم 92/5/24

قـول میـدهـَـم

لـام تـا کـام حَـرفـی نـزنـم

فقـط بـُگـذار از دال تــا میــم بگویـم,

بـُگـذار بگـویـم کـه دوستـت دارم

دیگــــر لــام تـا کــام حـرفی نمیــزنـم...

I Love You

 


بـالا - موضوع: عشق

🍦 تا عاشــق نباشی... 92/4/20

در مـَردهـا حسـی هسـت

کـه اِسمشـو میـذارن غیـرت

وَ

بـه همـون حـِس در خـانـُم هـا میگـن حسـادت

اَمـا

مـن بـه هـردوشـون میگـم  عشــق

تـا عاشـق نبـاشـی

نـه غیـرتـی میشـی نـه حـســود...!

عشق


بـالا - موضوع: عشق

🍦 حِسـایِ مُبهـَم... 92/4/16

فَقط کـاش بیـنِِ ایـن

حِسـایِ مُبهـَم بفهـمـَم

آخـرش

چـی عـشـق میشــه...

Love


بـالا - موضوع: عشق

🍦 بُرهــانِ عــِشق... 92/2/6

وَقتــی دو قـَلـب بـَـرایِ یـِکــدیــگـَر بِتَپــَـد،

هـیـــچ فـ ــ ـاصِـ ـ ـلـ ـِـ ـه ای دور نیســت،

هـیـــچ

زَمــــانــی زیـــاد

نیســت

وَ

هـیـــچ

عِشـــقِ دیـــگـَری

نِمــی تــَوانــَد آن دو را اَز هــَـم دور کُنـَــد.

مُحـــــــکـَم تـَرین بُرهــــانِ عــــِــشق، اِعتـــِــماد اَست…بـالا - موضوع: عشق

🍦 عـشق و رقـص... 91/11/9

عــشــــق

رقصیـــدن بــه ســازِ کســی نـیـسـت!

یــــک رقــــص دونـفـره اَسـت،

گــاهـی گـامـی بــه عَقــب

گــاهـی

گـامـی بــه جـلــو!


بـالا - موضوع: عشق

🍦 عشـق در خـانـه... 91/8/18

 اَگـر عشــق را

در خـانه نیامـوزی
 
آموختنـش
 
در هر جـای دیگـری

مشـکـل اَسـت...


بـالا - موضوع: عشق

🍦 کـاش عـاشقـی پـا مـی گـرفـت... 91/7/8

کـاش اِمشـب عـاشقـی هـم پـا مـی گـرفـت

 تشنگـی هـم طعـم دریـا مـی گـرفـت

کـاش اِمشـب کـوچـه هـای منتظـر

یـک سـَلام گـرم اَز مـا مـی گـرفـت

ایـن سکـوت تلـخ دنیـای مـن اَسـت

کـاش دستـت دسـتِ دنیـا میگـرفـت

آسمـان اَبـری تـریـن اَنـدوه را

اَز دلِ سنگیـن شـب هـا مـی گـرفـت

پنجـره دلتنـگ چشمـی آشنـاسـت

کـاش مـی شـد عـاشقـی پـا مـی گـرفـت

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی


بـالا - موضوع: عشق
چهارشنبه 96/10/27 ساعت 2:52 عصر :
این ساعت فقط *خواب* آیکون خمیازه... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/26 ساعت 11:21 صبح :
در دنیایی که آدمهایش هر روز همه جوره بازی مان می‌دهند! چه اشکالی دارد گاهی هم آدم *بازیگر* رویاهای خودش بشود : ) برای دلش نقش بازی کند … آخر تمام آرزوها، که نباید تا ابد آرزو بمانند! گاهی باید خودت، خودت را به آرزوهایت برسانی با قدرت تصورت..! بیا امتحان کنیم..! *#فرشته_رضایی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/19 ساعت 11:52 صبح :
تـو مـَگوتـریـن *رازِ* منی...! . #حامد_نیازی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 96/10/6 ساعت 4:29 عصر :
دیده را فایده آن است که *دلبر* بیند... : ) . *#سعدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 96/5/19 ساعت 10:35 صبح :
غیر رویت هر چه بینم *نورِ* چشمم کم شود... *: )* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 96/5/14 ساعت 10:14 صبح :
بویِ خوش *مرداد* شک ندارم زیر سر *چشمان* توست: )... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی