سفارش تبلیغ
صبا ویژن
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 سنجـاقِ سـرم... 93/8/30

سنجـاقِ سـرم اَز عشـق

چیـزی نمـی فهمـد،

فَقـط همیـن را میـدانـد

چگـونـه

وقتـی تـو مـی آیـی

زیبـاتـرم کنـد...!

سنجاق سر


بـالا - موضوع: عشق

🍦 تـو خیـالَمـی... 93/4/23

تـو خیـالَمـی وَقتـی

هـَرکسـی بـا عشقـِش

اَز کنـارم رَد میشـه...!

خیالِ عاشقانه


بـالا - موضوع: عشق

🍦 مَجنـون و لیـلا... 93/4/13

میـدونسـت کـه تشنـه محبتـَم

قِصـه مَجنـون

و

لیـلا رو میگفـت...

قلب


بـالا - موضوع: عشق

🍦 لــام تا کـام....دال تــا میــم 92/5/24

قـول میـدهـَـم

لـام تـا کـام حَـرفـی نـزنـم

فقـط بـُگـذار از دال تــا میــم بگویـم,

بـُگـذار بگـویـم کـه دوستـت دارم

دیگــــر لــام تـا کــام حـرفی نمیــزنـم...

I Love You

 


بـالا - موضوع: عشق

🍦 تا عاشــق نباشی... 92/4/20

در مـَردهـا حسـی هسـت

کـه اِسمشـو میـذارن غیـرت

وَ

بـه همـون حـِس در خـانـُم هـا میگـن حسـادت

اَمـا

مـن بـه هـردوشـون میگـم  عشــق

تـا عاشـق نبـاشـی

نـه غیـرتـی میشـی نـه حـســود...!

عشق


بـالا - موضوع: عشق

🍦 حِسـایِ مُبهـَم... 92/4/16

فَقط کـاش بیـنِِ ایـن

حِسـایِ مُبهـَم بفهـمـَم

آخـرش

چـی عـشـق میشــه...

Love


بـالا - موضوع: عشق

🍦 بُرهــانِ عــِشق... 92/2/6

وَقتــی دو قـَلـب بـَـرایِ یـِکــدیــگـَر بِتَپــَـد،

هـیـــچ فـ ــ ـاصِـ ـ ـلـ ـِـ ـه ای دور نیســت،

هـیـــچ

زَمــــانــی زیـــاد

نیســت

وَ

هـیـــچ

عِشـــقِ دیـــگـَری

نِمــی تــَوانــَد آن دو را اَز هــَـم دور کُنـَــد.

مُحـــــــکـَم تـَرین بُرهــــانِ عــــِــشق، اِعتـــِــماد اَست…بـالا - موضوع: عشق

🍦 عـشق و رقـص... 91/11/9

عــشــــق

رقصیـــدن بــه ســازِ کســی نـیـسـت!

یــــک رقــــص دونـفـره اَسـت،

گــاهـی گـامـی بــه عَقــب

گــاهـی

گـامـی بــه جـلــو!


بـالا - موضوع: عشق

🍦 عشـق در خـانـه... 91/8/18

 اَگـر عشــق را

در خـانه نیامـوزی
 
آموختنـش
 
در هر جـای دیگـری

مشـکـل اَسـت...


بـالا - موضوع: عشق

🍦 کـاش عـاشقـی پـا مـی گـرفـت... 91/7/8

کـاش اِمشـب عـاشقـی هـم پـا مـی گـرفـت

 تشنگـی هـم طعـم دریـا مـی گـرفـت

کـاش اِمشـب کـوچـه هـای منتظـر

یـک سـَلام گـرم اَز مـا مـی گـرفـت

ایـن سکـوت تلـخ دنیـای مـن اَسـت

کـاش دستـت دسـتِ دنیـا میگـرفـت

آسمـان اَبـری تـریـن اَنـدوه را

اَز دلِ سنگیـن شـب هـا مـی گـرفـت

پنجـره دلتنـگ چشمـی آشنـاسـت

کـاش مـی شـد عـاشقـی پـا مـی گـرفـت

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی


بـالا - موضوع: عشق
یکشنبه 97/9/25 ساعت 10:21 صبح :
عمر که بی *عشق* رفت هیچ حسابش مگیر... #مولانا (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

دوشنبه 97/9/19 ساعت 9:30 صبح :
آنکه آسان جان میسپارد به دیدارت *منم*... . #فروغی_بسطامی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 97/7/3 ساعت 11:44 صبح :
اینکه خودم را هر وقت درون آینه می بینم یاد *تو* می افتم... یعنی چقد عاشق توام! کجای تنم دنبالت بگردم که نباشی؟ .‌‌ #عباس_معروفی عکس : @azadehoveisi (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 97/6/6 ساعت 9:31 عصر :
بعضی وقتا یه #کسایی فک میکنن یه جا یه خبریه که آدم باورشم نمیشه اینا هم میتونن دل بشکنن و ...!!! (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 97/5/25 ساعت 12:23 عصر :
جسارتا دوستت دارم ! لطفا به دل بگیر ... ‌ #پدرام_مسافری (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 97/3/30 ساعت 12:8 عصر :
*چشم* از او ، جلوه از او ما چه حریفیم... ای دل! #شهریار (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی