سفارش تبلیغ
صبا
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 بـه نـامِ خـُدا 91/5/11

بِـه نـامِ خُدایـــی

کِـه عشـق را در قلـبِ پـاکِ عـاشـق قـرار داد تـا اَز هـَوس دوری کنـد :)

عِشـق تحکیـمِ نـه مُحـاکمـه!

نـه مَحکـومِ کسـی

نـه هیچکـی حـاکـمِ..

love

پ.ن:حکـم اینجـا دلِ!

خـوش اومـدی.بـالا -

🍦 چشـم هـای بـی کـم و کـاسـت! 94/9/15

غیـرِ آن چشـم‌ هـای بـی‌ کـم و کـاسـت

همـه چیـزِ جهـان زیـادی بـود...!

سیـد مهـدی مـوسـوی

 

چشم


بـالا -

🍦 عـاشـق ِ نـامهـربـانـی 94/5/15

چشـم و ابـروی ِ خشـن

اَز بـس کـه مـی آیـد بـه تـو

گـاه اِنسـان

عـاشـق ِ نـامهـربـانـی مـی شـود...!

بچه


بـالا -

🍦 دارالفنـونِِ فتنـه هـا...! 94/4/30

چشمِ هـر زن

بـی گمـان دارالفنـونِِ فتنـه هـاسـت!

اَز همیـن رو جنبـشِ مشـروطـه راه اَنـداختـم...!

.

*زهـرا اِقبـالی*

چشم


بـالا -

🍦 بـُت زیبـا...! 94/3/27

تَبـر را بـر زَمیـن

پـرتـاب خـواهـد کـرد اِبـراهیـم

اَگـر یـِک دَم چـون مـَن

ببینـد بـُت زیبـایِ چشمـانـت را...!

.

عـابـد میـرزاییـان

دختر بچه


بـالا -

🍦 عـاشقـی... 94/1/23

اَز تـو فقـط

چشـم هـایـت را دیـدم!

همیـن بـرایِ عـاشقـی

کـافیسـت...!

چشم


بـالا - موضوع: چشم

🍦 بـه تـو مشغـولـم! 93/12/26

دیگـران در تـَب و تـابِ

شـبِ عیـدنـد!

وَلـی

مثـلِ سـالِ گـذشتـه

بـه تـو مشغـولـم مـَن...!

.

کـاظـمِ بهمنـی

girl


بـالا - موضوع: تو

🍦 بـویِ بهــار...! 93/12/23

بِخنـد

تـا سـَراسیمـه

شـَود

بـویِ بهــار...! :)

لبخند


بـالا - موضوع: بهار

🍦 جنـگ... 93/12/4

عـَراق

میـدانِ جنـگ نیسـت،

جنـگ اَز آن جـایـی شـروع مـی شـود

کـه نَبـاشـی...!

.

نیمـا معمـاریـان

جنگ عاشقانه


بـالا -

🍦 عـاشـق تـر... 93/11/13

کـاش بـه جـایِ دستـم

چشمـانـَم را

مـی خـوانـدی!

.

عـاشـق تـَر بـود...!

love


بـالا - موضوع: چشم
پنج شنبه 96/5/19 ساعت 10:35 صبح :
غیر رویت هر چه بینم *نورِ* چشمم کم شود... *: )* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 96/5/14 ساعت 10:14 صبح :
بویِ خوش *مرداد* شک ندارم زیر سر *چشمان* توست: )... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

یکشنبه 96/5/8 ساعت 11:1 صبح :
خوش تر اَز نقش توام نیست در آیینـه ی چشـم چشـم بد دور، زهی نقش و زهی نقش پسنـد . *هوشنگ ابتهاج* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 96/5/5 ساعت 10:46 صبح :
تـو *ثریـایِ* منـی آمدنت شیریـن است... *: )* . *مرتضی شاکری* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/5/3 ساعت 11:21 صبح :
*سلام: )* دیشب داشتم پروفایل یکی از بچه ها رو میدیدم دیدم وبلاگش 3 ساله اس گفتم برای خودمو نگاه کنم دیدم 5 سال:-o خیلی متعجب شدم چقد *زود* گذشت!:-/ . سن *وبلاگ* شما چقدره؟: ) (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

دوشنبه 96/5/2 ساعت 10:35 صبح :
بـا لشکرت چـه حاجت، رفتـن بـه جنـگ دشمـن؟ تـو خـود بـه *چشم* و اَبـرو برهـم زنـی سپاهـی : ) . *سعدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی