سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 بـه نـامِ خـُدا 91/5/11

بِـه نـامِ خُدایـــی

کِـه عشـق را در قلـبِ پـاکِ عـاشـق قـرار داد تـا اَز هـَوس دوری کنـد :)

عِشـق تحکیـمِ نـه مُحـاکمـه!

نـه مَحکـومِ کسـی

نـه هیچکـی حـاکـمِ..

love

پ.ن:حکـم اینجـا دلِ!

خـوش اومـدی.بـالا -

🍦 چشـم هـای بـی کـم و کـاسـت! 94/9/15

غیـرِ آن چشـم‌ هـای بـی‌ کـم و کـاسـت

همـه چیـزِ جهـان زیـادی بـود...!

سیـد مهـدی مـوسـوی

 

چشم


بـالا -

🍦 عـاشـق ِ نـامهـربـانـی 94/5/15

چشـم و ابـروی ِ خشـن

اَز بـس کـه مـی آیـد بـه تـو

گـاه اِنسـان

عـاشـق ِ نـامهـربـانـی مـی شـود...!

بچه


بـالا -

🍦 دارالفنـونِِ فتنـه هـا...! 94/4/30

چشمِ هـر زن

بـی گمـان دارالفنـونِِ فتنـه هـاسـت!

اَز همیـن رو جنبـشِ مشـروطـه راه اَنـداختـم...!

.

*زهـرا اِقبـالی*

چشم


بـالا -

🍦 بـُت زیبـا...! 94/3/27

تَبـر را بـر زَمیـن

پـرتـاب خـواهـد کـرد اِبـراهیـم

اَگـر یـِک دَم چـون مـَن

ببینـد بـُت زیبـایِ چشمـانـت را...!

.

عـابـد میـرزاییـان

دختر بچه


بـالا -

🍦 عـاشقـی... 94/1/23

اَز تـو فقـط

چشـم هـایـت را دیـدم!

همیـن بـرایِ عـاشقـی

کـافیسـت...!

چشم


بـالا - موضوع: چشم

🍦 بـه تـو مشغـولـم! 93/12/26

دیگـران در تـَب و تـابِ

شـبِ عیـدنـد!

وَلـی

مثـلِ سـالِ گـذشتـه

بـه تـو مشغـولـم مـَن...!

.

کـاظـمِ بهمنـی

girl


بـالا - موضوع: تو

🍦 بـویِ بهــار...! 93/12/23

بِخنـد

تـا سـَراسیمـه

شـَود

بـویِ بهــار...! :)

لبخند


بـالا - موضوع: بهار

🍦 جنـگ... 93/12/4

عـَراق

میـدانِ جنـگ نیسـت،

جنـگ اَز آن جـایـی شـروع مـی شـود

کـه نَبـاشـی...!

.

نیمـا معمـاریـان

جنگ عاشقانه


بـالا -

🍦 عـاشـق تـر... 93/11/13

کـاش بـه جـایِ دستـم

چشمـانـَم را

مـی خـوانـدی!

.

عـاشـق تـَر بـود...!

love


بـالا - موضوع: چشم
دوشنبه 96/5/2 ساعت 10:35 صبح :
بـا لشکرت چـه حاجت، رفتـن بـه جنـگ دشمـن؟ تـو خـود بـه *چشم* و اَبـرو برهـم زنـی سپاهـی : ) . *سعدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 96/4/31 ساعت 10:18 صبح :
آسان تـر نگاهـم کن! مـَن تـا *عشق* بیشتـر نخوانـدم...: ) (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

جمعه 94/9/27 ساعت 3:48 عصر :
*چشمـانـت* *میـراثِ* زنـانـی سـت *کـه* بـا *خیـره* شـدنشـان *شَهـر* را *دیـوانـه* مـی کـردنـد*...!* . *محمـد قدیـم* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 94/9/24 ساعت 11:30 صبح :
*کـاش* مـولانـا *ببینـد* قهـر ِ*چشمـانِ *تـو *را* *تـا *نگویـد *نیسـت* در *عـالـم* *زِ *هجـران* تلـخ تـر*...! . *اَصغر عظیمی مهر* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

یکشنبه 94/9/15 ساعت 1:19 عصر :
*اَز* نگـاهَـت *مثلِ* *-* نُسخـه پـزشـک *-* *چیـزی* نمـی شـود *خـوانـد*! . *اَمـا* چشمهـایـت *دوایِ* دردِ *مـَن* اَسـت*...!* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 94/9/7 ساعت 4:3 عصر :
*اَدب*ِ عشـق *تقـاضـا* نکنـد *بـ.و.س* و *کنـار*! *دو* نِگـه *چـون* بهـم *آمیخـت* *همـان* آغـوش *اَست*...! *.* *جلال عضد* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی