هَـرکُجـا بــرَوی

دوبـاره بـاز مـی‌گـردی

مثـلِ نـامـه‌ای کِـه هَـر دو رووش

نِشـانـیِ مَـن اَسـت!

نشانی