سفارش تبلیغ
صبا ویژن
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 بـابـا لِنـگ دراز...(4) 92/5/29

جودی!

کـاملاََ بـا تـو موافـق هستـم

کـه عِده ای اَز مـَردُم هـَرگـِز زِندگـی نمـی کننـد

و زندگـی را یـک مسـابقـه دو مـی داننـد

و

مـی خواهنـد هـرچـه زودتـر بـه هَدفـی کـه

در اُفـق دوردست اَست دَست یابَنـد

و مُتوجـه نمـی شونـد

کـه آن قدرخستـه شده اَنـد

کـه شایـد نَتواننـد بـه مَقصـد برسنـد

و اَگـرهـم برسنـد

نـاگهـان خـود را در پـایـان خَط مـی بیننـد .

درحـالـی کـه نـَه بـه مَسیـر توجـه داشتـه اَنـد

و

نـَه لِذتـی اَز آن بـُرده انـد.

دیـر یـا زود آدم پیـر و خستـه مـی شـود

درحـالـی کـه اَز اَطراف خـود غـافـل بـوده است.

آن وقت دیگـر رسیـدن بـه آرزوهـا

و

اَهـداف هـَم برایـش بـی تفـاوت مـی شود

و فقط او می مـانـد

و

یـک خستگـی بـی لذت و

فرصت و زمـانـی کـه ازدست رفتـه به دست نخواهـد آمـد …

جودی عـَزیـزم!

دُرست اَست، مـا بـه اَنـدازه خـاطراتِ خوشـی کـه اَز دیـگران داریـم

آنهـا را دوست داریـم

و

بـه آنهـا وابستـه مـی شویـم.

هـرچـه خـاطراتِ خوشمـان از شخصـی بیشتـر بـاشد

علاقـه و وابستگـی مـا بیشتـر مـی شـود.

پـَس هـرکسـی را بیشتـر دوست داریـم

و

مـی خواهیـم کـه بیشتـر دوستمـان بـدارد بـایـد بـَرایش خـاطرات

خوش زیـادی بسـازیـم تـا بتوانیـم در دِلش ثَبـت شویـم.

دوست دارِ تـو : بـابـالِنـگ دراز

بابا لنگ دراز


بـالا - موضوع: بابا لنگ دراز

🍦 بـابـا لِنـگ دراز...(3) 92/5/28

بـابـا لِنـگ درازِ عزیـزم:

تمـام دِلخوشـیِ دنیـایِ مـن بـه ایـن اسـت

کـه نَدانـی و دوستـت بِـدارم!

وقتـی مـی فهمـی و میـرانـی اَم چیـزی درون دلـم

فـرو مـی ریـزد...

چیـزی شبیـه غـرور!

بـابـا لِنـگ درازِ عزیـزم

  لطفـاََ گـاهـی خـودت را

بـه نَفهمیـدن بـِزن و بـُگـذار دوستـت بـدارم..

بعـد از تـو هیـچ کس اَلفبـای روح و خطوط

قلبـم را نخواهـد خوانـد...

نمـی گـُذارم

نمـی خواهـم...!

بـابـا لِنـگ دراز،

مـن همیـن کـه هستـی دوستـت دارم!

حتـی سایـه ات را کـه هرگـز

بـه آن نمـی رسـم...!

بابا لنگ دراز

 


بـالا - موضوع: بابا لنگ دراز

🍦 بـابـا لنـگ دراز...(2) 92/5/27

گـاهی وَقتـا دِلـم میخواد

مِثـل جـــودی اَبــوت باشم!

پـُر اِنـرژی

بـا خنـده هـایی کـه اَز تـَهِ دِلــــاً

گریـه هایی کـه بـا دلیلـــاً

بـا اون شخصیتـی کـه جلوی هیشکـی نمیشکنـه

و یـه بـابـا لنـگ دراز کـه واسش بنویسـم!

بابا لنگ دراز
بـالا - موضوع: بابا لنگ دراز

🍦 بـابـا لِنـگ دِراز...(1) 92/5/26

ایـن روزهـا شبیـه جودی اَبـوت شده ام

بـرای بـابـا لنـگ درازی می نویسـم

کـه ایـن روزهـا دیگر خودم

هـم نمـی شناسمش!


بابا لنگ دراز


بـالا - موضوع: بابا لنگ دراز
یکشنبه 97/9/25 ساعت 10:21 صبح :
عمر که بی *عشق* رفت هیچ حسابش مگیر... #مولانا (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

دوشنبه 97/9/19 ساعت 9:30 صبح :
آنکه آسان جان میسپارد به دیدارت *منم*... . #فروغی_بسطامی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 97/7/3 ساعت 11:44 صبح :
اینکه خودم را هر وقت درون آینه می بینم یاد *تو* می افتم... یعنی چقد عاشق توام! کجای تنم دنبالت بگردم که نباشی؟ .‌‌ #عباس_معروفی عکس : @azadehoveisi (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 97/6/6 ساعت 9:31 عصر :
بعضی وقتا یه #کسایی فک میکنن یه جا یه خبریه که آدم باورشم نمیشه اینا هم میتونن دل بشکنن و ...!!! (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 97/5/25 ساعت 12:23 عصر :
جسارتا دوستت دارم ! لطفا به دل بگیر ... ‌ #پدرام_مسافری (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 97/3/30 ساعت 12:8 عصر :
*چشم* از او ، جلوه از او ما چه حریفیم... ای دل! #شهریار (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی