سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
●◌♥DELTANGI♥◌●
DARYAEI

آدمـی مَعمـولـی اَم.

عـاشـقِ بَستَنـی

مـَن اِشتبـاه میـکنـَم،

بـَد اَخـلاق مـی شـم

گـاهـی حَـرف هـایِ نـادرُسـت میـزنـم،

اَمـا تظـاهُـر بـِه آدمـی کـه نیستـَم نمـی کنـَم

و عـاشـق ِ مـاجـراهـایِ سـاده یِ عـاشقـانـه اَم…

(♥◌●DARYAEI●◌♥)

🍦 بـابـا لِنـگ دراز...(4) 92/5/29

جودی!

کـاملاََ بـا تـو موافـق هستـم

کـه عِده ای اَز مـَردُم هـَرگـِز زِندگـی نمـی کننـد

و زندگـی را یـک مسـابقـه دو مـی داننـد

و

مـی خواهنـد هـرچـه زودتـر بـه هَدفـی کـه

در اُفـق دوردست اَست دَست یابَنـد

و مُتوجـه نمـی شونـد

کـه آن قدرخستـه شده اَنـد

کـه شایـد نَتواننـد بـه مَقصـد برسنـد

و اَگـرهـم برسنـد

نـاگهـان خـود را در پـایـان خَط مـی بیننـد .

درحـالـی کـه نـَه بـه مَسیـر توجـه داشتـه اَنـد

و

نـَه لِذتـی اَز آن بـُرده انـد.

دیـر یـا زود آدم پیـر و خستـه مـی شـود

درحـالـی کـه اَز اَطراف خـود غـافـل بـوده است.

آن وقت دیگـر رسیـدن بـه آرزوهـا

و

اَهـداف هـَم برایـش بـی تفـاوت مـی شود

و فقط او می مـانـد

و

یـک خستگـی بـی لذت و

فرصت و زمـانـی کـه ازدست رفتـه به دست نخواهـد آمـد …

جودی عـَزیـزم!

دُرست اَست، مـا بـه اَنـدازه خـاطراتِ خوشـی کـه اَز دیـگران داریـم

آنهـا را دوست داریـم

و

بـه آنهـا وابستـه مـی شویـم.

هـرچـه خـاطراتِ خوشمـان از شخصـی بیشتـر بـاشد

علاقـه و وابستگـی مـا بیشتـر مـی شـود.

پـَس هـرکسـی را بیشتـر دوست داریـم

و

مـی خواهیـم کـه بیشتـر دوستمـان بـدارد بـایـد بـَرایش خـاطرات

خوش زیـادی بسـازیـم تـا بتوانیـم در دِلش ثَبـت شویـم.

دوست دارِ تـو : بـابـالِنـگ دراز

بابا لنگ دراز


بـالا - موضوع: بابا لنگ دراز

🍦 بـابـا لِنـگ دراز...(3) 92/5/28

بـابـا لِنـگ درازِ عزیـزم:

تمـام دِلخوشـیِ دنیـایِ مـن بـه ایـن اسـت

کـه نَدانـی و دوستـت بِـدارم!

وقتـی مـی فهمـی و میـرانـی اَم چیـزی درون دلـم

فـرو مـی ریـزد...

چیـزی شبیـه غـرور!

بـابـا لِنـگ درازِ عزیـزم

  لطفـاََ گـاهـی خـودت را

بـه نَفهمیـدن بـِزن و بـُگـذار دوستـت بـدارم..

بعـد از تـو هیـچ کس اَلفبـای روح و خطوط

قلبـم را نخواهـد خوانـد...

نمـی گـُذارم

نمـی خواهـم...!

بـابـا لِنـگ دراز،

مـن همیـن کـه هستـی دوستـت دارم!

حتـی سایـه ات را کـه هرگـز

بـه آن نمـی رسـم...!

بابا لنگ دراز

 


بـالا - موضوع: بابا لنگ دراز

🍦 بـابـا لنـگ دراز...(2) 92/5/27

گـاهی وَقتـا دِلـم میخواد

مِثـل جـــودی اَبــوت باشم!

پـُر اِنـرژی

بـا خنـده هـایی کـه اَز تـَهِ دِلــــاً

گریـه هایی کـه بـا دلیلـــاً

بـا اون شخصیتـی کـه جلوی هیشکـی نمیشکنـه

و یـه بـابـا لنـگ دراز کـه واسش بنویسـم!

بابا لنگ دراز
بـالا - موضوع: بابا لنگ دراز

🍦 بـابـا لِنـگ دِراز...(1) 92/5/26

ایـن روزهـا شبیـه جودی اَبـوت شده ام

بـرای بـابـا لنـگ درازی می نویسـم

کـه ایـن روزهـا دیگر خودم

هـم نمـی شناسمش!


بابا لنگ دراز


بـالا - موضوع: بابا لنگ دراز
چهارشنبه 96/10/27 ساعت 2:52 عصر :
این ساعت فقط *خواب* آیکون خمیازه... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/26 ساعت 11:21 صبح :
در دنیایی که آدمهایش هر روز همه جوره بازی مان می‌دهند! چه اشکالی دارد گاهی هم آدم *بازیگر* رویاهای خودش بشود : ) برای دلش نقش بازی کند … آخر تمام آرزوها، که نباید تا ابد آرزو بمانند! گاهی باید خودت، خودت را به آرزوهایت برسانی با قدرت تصورت..! بیا امتحان کنیم..! *#فرشته_رضایی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

سه شنبه 96/10/19 ساعت 11:52 صبح :
تـو مـَگوتـریـن *رازِ* منی...! . #حامد_نیازی (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

چهارشنبه 96/10/6 ساعت 4:29 عصر :
دیده را فایده آن است که *دلبر* بیند... : ) . *#سعدی* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

پنج شنبه 96/5/19 ساعت 10:35 صبح :
غیر رویت هر چه بینم *نورِ* چشمم کم شود... *: )* (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

شنبه 96/5/14 ساعت 10:14 صبح :
بویِ خوش *مرداد* شک ندارم زیر سر *چشمان* توست: )... (مشاهده این پیام) [همه ی پیام ها]

به نام خدا

●◌♥DELTANGI♥◌●میگــ ـــه دِلتَنگــــ نَباشـــ× ، هِــ ــه !!! اِنگــ ـــار بِهـــ آبـــــ بِگــے خیســــ نَباشــــ×...

دربارم پست هام پیام هام دوستام
🎬 دوباره 🎧 پخش موسیقی